نورپردازی : تاثیر نور روی ویدیو

که یکی از مهم ترین هاش نوره

چیزای کوچیکی که از نور میدونستم

امیدوارم به کارتون بیاد