صدابرداری : اهمیت صدا روی ویدیو

بحث مهم و تاثیر گذار صدا که باعث میشه خروجی متفاوت تری داشته باشیم

نکاتی هر چند کوچیک ولی مهم و تاثیرگذار روی ویدیو